Coach servicedesk

Fulltime
Tech
Jouw rol

Als coach servicedesk binnen Ratho ben je verantwoordelijk voor de juiste prioriteitstelling en taakverdeling binnen je servicedeskteam. Je bent het eerste aanspreekpunt en helpt je servicedesk collega’s met de uit te voeren werkzaamheden. Je voert controles uit op tijdsbesteding en bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de medewerkers uit je team. Het functioneren van je team dien je te kunnen verantwoorden bij de directie.
Het servicedesk team van Ratho B.V. is verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning op hardware, software, (internet) verbindingen en/of applicaties van onze opdrachtgevers. Per telefoon en e-mail nemen jullie vragen/storingen aan van eindgebruikers en lossen deze snel en vakkundig op.
Alle werkzaamheden worden intern uitgevoerd middels stappenplannen/werklijsten. We werken conform standaard procedures die zijn terug te vinden in onze documentatiesoftware.


Takenpakket
1. Ticketbeheer; correcte en tijdige afhandeling van tickets en controle op de tijdsregistratie van de tickets;
2. Aanspreekpunt voor het team bij vragen en/of problemen;
3. Projectbegeleiding van de relatief “eenvoudige” projecten, zodat deze niet verder de organisatie in gedelegeerd hoeven te worden, maar aan de voorkant (servicedesk) getackeld kunnen worden;
4. Offertes opstellen voor projecten (WIFI, dect, VoIP);
5. Bij drukte proactief meewerken binnen het eigen team (zie taakomschrijving servicedeskmedewerker);
6. (Interne) werkzaamheden worden nauwkeurig uitgevoerd en bijgehouden in de daarvoor bedoelde systemen.


Wie we zoeken

Hard skills
Onder hard skills verstaan we meetbare, functionele, technische en (vaak) vakinhoudelijke vaardigheden die noodzakelijk zijn om de functie van coach servicedesk zelfstandig te kunnen uitvoeren.
Windows Werkplek & Server
E-mail Troubleshooting
Netwerk Switching & Firewalling & Troubleshooting
VoIP Troubleshooting
WIFI Troubleshooting

Soft skills
Soft skills zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. De soft skills die noodzakelijk zijn om de functie van coach servicedesk met succes in te vullen.

1. Coördineren: het optimaal laten renderen van de talenten van de medewerkers, het hebben van een helikopterview.
- Het effectief bepalen van doelen en prioriteiten
- Benodigde acties, mensen, tijd of middelen inzetten om bepaalde doelen te bereiken
- In staat om de kernkwaliteiten en talenten van medewerkers boven tafel te krijgen en deze optimaal in te zetten
- Inspiratie voor de overige teamleden, positieve energie uitstralen

2. Klantgerichtheid: Het signaleren en helder formuleren van de wensen en behoeften van de klant en hier vervolgens oplossingsgericht naar handelen.
- Problemen signaleren bij klanten en deze intern helder formuleren
- Het vermogen om jezelf te verplaatsen in de situatie van de klant
- Klantwensen vertalen in concrete acties
- Initiatief nemen om problemen bij klanten snel en vakkundig te verhelpen
- In staat om verwachtingen te managen, waardoor er geen onduidelijkheid ontstaat over gemaakte afspraken
- Een duurzame relatie met klanten opbouwen
- Nakomen van afspraken en beloftes richting klanten

3. Analytisch vermogen: het systematisch ontleden van een complex probleem in elementen, het goed kunnen onderscheiden van feiten en meningen, in staat om verbanden te leggen tussen problemen en iets niet zomaar als vanzelfsprekend aannemen.
- Het vermogen om goed te luisteren en door te vragen om tot de kern van een probleem te komen
- Essentie en relevantie halen uit gegevens
- Verbanden leggen tussen verzamelde gegevens
- Relevantie bepalen en hoofd- en bijzaken onderscheiden

4. Resultaatgerichtheid: actief inspannen om concrete resultaten en doelstellingen te behalen.
- In staat om realistische doelen en eisen te stellen en deze ook te vertalen naar de klant
- Creatief in het inzetten van de beschikbare middelen om resultaat te boeken
- Energiek, gedreven en proactief in het vergaren van de juiste informatie en kennis om zo gestelde doelen te bereiken

5. Communicatief vaardig: competentie die gericht is op mondelinge en schriftelijke interactie zowel met klanten als collega’s. Het duidelijk, vloeiend, correct en to the point communiceren.
- Informatie doseren; weidt niet onnodig uit, maar gebruikt wel voldoende woorden
- Gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk

FUNCTIEPROFIEL
- Laagdrempelige communicatie waarbij de opdrachtgever zich persoonlijk benaderd, en geen “nummertje” voelt
- Maakt gebruik van correcte taal, gebaren en non-verbale communicatie

6. Samenwerkend vermogen: oog hebben voor het bedrijfs- en groepsbelang en hier een positieve bijdrage aan leveren.
- Samenwerking met anderen opzoeken
- Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
- Positieve houding naar collega’s
- Taken aan anderen toevertrouwen
- Een actieve bijdrage leveren tijdens overleg
- Kritische houding zowel naar jezelf als ook naar anderen

7. Eigenaarschap: Je hebt het gevoel dat je kunt beïnvloeden, je neemt daartoe de juiste initiatieven.
- Je voelt je verantwoordelijk om zaken af te ronden, te verbeteren, te controleren en in eigen handen te houden.
- Zichtbare rol binnen je team
- Je bent beroepstrots en zichtbaar tevreden met je werkzaamheden

Je wordt gedreven door:

Creativiteit

& Kennis

& Leiderschap


Wat we bieden

Binnen Ratho B.V. werken we volgens een informele, open cultuur. We hanteren een personeelshandboek met algemene normen, waarden en regels binnen onze organisatie. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich (kunnen) ontwikkelen en om die reden werken we intern met een gestructureerde HR cyclus. Diverse gesprekken per jaar zorgen voor een goede begeleiding van onze medewerkers. De salarissen worden bepaald aan de hand van een flexibel loongebouw met een open salarisstructuur. Je salaris hangt af van het totale bedrijfsresultaat in combinatie met je jaarlijkse beoordelingsgesprek. De functie van coach servicedeskteam is, mede door een externe partij, gewaardeerd. Afhankelijk van opleidingsniveau, ervaring, kennis en zelfstandigheid kent de functie een salarisrange zoals is opgenomen in onderstaande schematische weergave.


Over ons

Ratho B.V. biedt, als gecertificeerd Microsoft Partner, ICT werkplekbeheer en –oplossingen voor het onderwijs en het MKB. We bestaan sinds 2005 en zijn uitgegroeid naar een full-service ICT dienstverlener met professionele en vooruitstrevende oplossingen. Onze visie op ICT in een organisatie is dat het gewoon moet werken, punt. ICT moet ondersteunend zijn en niet leidend.

Onze locatie
Paradijslaan 38A Eindhoven
Solliciteer

Kunnen we ergens mee helpen?

Neem contact op via (+31) 020 - 530 0500 (NL) of via (+32) 038 - 081 758 (BE)
Van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur.